Szálláskereső


MISZSZ Tagdíj Szabályzat


A Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetségének Alapszabálya részletesen ismerteti a Szövetség céljait, amelyek közül kiemelkedik a Magyarországon működő ifjúsági szállások és az ilyeneket fenntartó, üzemeltető intézmények (továbbiakban együtt: intézmények) érdekképviselete, az intézményeket érintő közgazdasági, pénzügyi, jogi kérdésekben való állásfoglalás kialakítása és annak érvényesítése.
Ennek a fő célkitűzésnek a hatékony megvalósítása azonban nem képzelhető el a szövetségi tagok hozzájárulása nélkül.
Jelen szabályzat feladata, hogy rögzítse a tagdíj fizetésének alapelveit és gyakorlati megvalósítását.

1. Tagdíjat fizetők köre

A Szövetség alapszabálya az alábbi tagsági formákat ismeri el:

 • rendes tag,
 • pártoló tag,
 • egyéni tag,
 • tiszteletbeli tag.

Tagjaink - a pártoló tag kivételével - a jelen szabályzat 4) pontjában meghatározott módon fizetik a tagdíjat.

2. A tagdíj fizetés elvei

A Szövetségnek az alapszabályban meghatározott feladatai ellátása során kiadásai merülnek fel. Ilyen kiadások például (a teljesség igénye nélkül):

 • a nemzetközi szövetségnek fizetendő tagdíj;
 • az iroda működtetési költsége (bérleti díj, energia, papíranyag, karbantartás,);
 • az iroda munkatársainak bére és annak járulékai;
 • kommunikációs költségek (telefon, telefax, posta),
 • szakmai konferenciákon való részvételek költsége.

A tagdíj funkciója, hogy ezeknek az állandó költségeknek a fedezetét biztosítsa, azaz a Szövetséghez befolyó tagdíjnak fedezetet kell nyújtania az állandó kiadásokra.

A tagdíj fizetése az alábbi alapelvek szerint történik:

 • hozzájárulás elve: azaz, hogy a Szövetség minden tagjának - az alapszabály értelmében - tagdíjfizetéssel kell hozzájárulnia a közös célok megvalósítása során felmerülő ráfordításokhoz,
 • differenciálás elve: mely a rendes tagjaink tagdíjfizetésére vonatkozik és mely szerint a tagdíj mértékének az adott régió lehetőségeiből és a Szövetség céljaiból kell kiindulnia.

A különböző régiók, földrajzi elhelyezkedésük következtében - jövedelem-termelő lehetősége, az idegenforgalomban betöltött szerepe jelentősen eltér. Ezeket az eltéréseket a tagdíj mértékében is szükséges kifejezésre juttatni.
A fenti alapelvek alapján a tagdíjfizetés szempontjából a régiókat az alábbiak csoportokba kell besorolni:

 • általános,
 • fejlődő,
 • kiemelt.

A régiók besorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. A tagdíj mértéke

A Szövetség alapszabályának értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tagkártya, illetve tagdíj szabályzat elfogadása. Ennek megfelelően a rendes tag esetében a tagdíj nagyságát, valamint a minimum és maximum határértékeket jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

Pártoló tagjaink esetében a tagdíj mértékét a támogatásra vonatkozó szerződés tartalmazza. A két Közgyűlés közötti időszakban az Elnökség jogosult a Szövetség nevében a támogatásra vonatkozó szerződés megkötésére. Az Elnökség a következő Közgyűlésen köteles a megkötött szerződésekről tájékoztatást adni.

Egyéni tagjaink esetében a tagdíj fizetése az ifjúsági szállások igénybevételére jogosító tagsági kártya megvásárlásával történik. Az így fizetett tagdíj mértékét jelen szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.

Tiszteletbeli tagjaink nem kötelesek tagdíjat fizetni.

4. A tagdíj-fizetés rendje

Rendes tagjaink esetében a tagdíj fizetésével kapcsolatban a Szövetség az alábbiak szerint rendelkezik:

 • a tagsági díj befizetésének a tárgyévre vonatkozóan, a megelőző év október 15-ig kell megtörténnie;
 • a tagdíj, illetőleg a vállalt anyagi támogatás fizetésének 3 hónapnál hosszabb ideig történő elmulasztása a szövetségi tagság automatikus megszűnését eredményezi.

Amennyiben a tagdíj október 15 – ig nem érkezik meg a Szövetség számlájára a Elnökségnek az alábbi feladatai vannak:

 • Igazolható módon felhívja az ifjúsági szálláshely, illetve az azt üzemeltető társaság vezetőjének figyelmét az elmaradásra.
 • Amennyiben november 15 –ig sem érkezik be a Szövetség számlájára az összeg, tértivevényes ajánlott levélben ismételten felhívja a figyelmet az elmaradásra, valamint a szövetségi tagság megszűnésére.
 • Amennyiben december 15 –ig sem érkezik be a tagdíj, elvégzi a tagság megszűnésével járó adminisztratív teendőket.

Egyéni tagjaink esetében a tagdíj fizetése az ifjúsági szállások igénybevételére jogosító tagsági kártya megvásárlásával történik.

A tagkártya értékesítője – mely lehet rendes tag, azaz szálláshely; vagy egyéb értékesítő, pl. utazási iroda, HÖK, stb. – a tagkártya értékesítés után a közgyűlés által meghatározott jutalékra jogosult. A tagkártya értékesítőkre vonatkozó egyéb információkat, szabályokat a Tagkártya Értékesítői Szerződés (Megbízási Szerződés) tartalmazza.

1. sz. melléklet - A területi szervezetek (régiók) besorolása

 Kategória

 Régió megnevezése

 Általános régió

 Dél-Dunántúl

 

 Észak-Magyarország

 

 Nyugat-Dunántúl

 

 Közép-Dunántúl

 

 Tisza tó

 Fejlődő régió

 Észak-Alföld

 

 Dél-Alföld

 Kiemelt régió

 Budapest és Közép-Dunavidék

 

 Balaton
2. sz. melléklet - A tagdíj mértéke rendes tagjaink esetében

   

 Általános régió tagdíja

 Éves összeg (Ft)

 egész évben üzemelő szálláshely

 1.240 Ft / ágy

 szezonális szálláshely

 360 Ft / ágy

 minimum határ

 40.000 Ft

 maximum határ

 260.000 Ft

 Fejlődő régió tagdíja

 Éves összeg (Ft)

 egész évben üzemelő szálláshely

 1.040 Ft / ágy

·szezonális szálláshely

  300 Ft / ágy

 minimum határ

  40.000 Ft

 maximum határ

  190.000 Ft

 Kiemelt régió tagdíja

  Éves összeg (Ft)

 egész évben üzemelő szálláshely

 1.480 Ft / ágy

 szezonális szálláshely

 420 Ft / ágy

 minimum határ

 40.000 Ft

 maximum határ

 500.000 Ft

 

3. sz. melléklet - A tagdíj mértéke egyéni tagjaink esetében

Éves összeg ( a youth hostel tagkártya ára): 2.300,- Ft

 

Budapest, 2017 Március 10.